5a. Phiếu A4 - 40- Ngang - Trường Đại học

5a. Phiếu A4 - 40- Ngang - Trường Đại học

  • Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu.

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu.

  • Chúng tôi đã chèn ảnh vào file Word, thầy cô vào tải file về sửa đổi thông tin nếu cần.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại