Sửa loại phiếu lỡ chọn sai

Sửa loại phiếu lỡ chọn sai

Một khi đã tạo bài chấm, nhưng phát hiện mình đã chọn loại phiếu trong App QM không đúng với tờ phiếu trả lời học sinh đã làm bài.

Bước 1: Tạo bản sao

Bước 2: Sửa tên (nếu cần) , chọn loại phiếu phù hợp.