8. Phiếu TNMaker 40

8. Phiếu TNMaker 40

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại