9. Phiếu TNMaker 50

9. Phiếu TNMaker 50

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại