HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG chấm trắc nghiệm App QM

1. Hướng dẫn sử dụng bằng VIDEO

  • Hướng dẫn sử dụng cho iOS (Iphone, Ipad)

  • Hướng dẫn sử dụng cho Android (Samsung, Oppo, ...)

2. Giới thiệu các loại phiếu trả lời

  • Ý nghĩa các loại phiếu trả lời

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng hình ảnh

https://drive.google.com/open?id=16MnAu9Txn2EcyPXJP8CcmS2NGinTQyeb

Xem thêm 1 số tính năng của phần mềm