HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG chấm trắc nghiệm App QM

1. Hướng dẫn sử dụng bằng VIDEO

  • Hướng dẫn sử dụng cho iOS (Iphone, Ipad)

  • Hướng dẫn sử dụng cho Android (Samsung, Oppo, ...)

2. Giới thiệu các loại phiếu trả lời

  • Video giới thiệu các loại phiếu trả lời

3. Các tính năng của phần mềm

  • Mời thầy cô và các bạn ấn vào hình để xem chi tiết

3. Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng hình ảnh

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng hình ảnh

https://drive.google.com/open?id=16MnAu9Txn2EcyPXJP8CcmS2NGinTQyeb