Nhận dạng loại phiếu và cách tạo bài chấm

Kể từ tháng 09/2022, ngoài việc sử dụng các phiếu trả lời được App QM cung cấp, thầy cô còn có thể chấm được tất cả phiếu trả lời của các App khác như TNMaker, Azota. Mục đích phòng trường hợp đơn vị của quý thầy cô, đã sử dụng phiếu trả lời không phải do app QM cung cấp nhằm tạo thuận lợi nhất cho thầy cô và các em học sinh.

Dưới đây, admin xin hướng dẫn quý thầy cô và các bạn nhận dạng loại phiếu và tạo bài chấm trong điện thoại.

1. Phiếu của app TNMaker

1. 1. Phiếu TNMaker 20

TNMaker - 20

1. 2. Phiếu TNMaker - 40

TNMaker - 40

TNMaker - 50

1. 4. Phiếu TNMaker - 60

TNMaker - 60

1. 5. Phiếu TNMaker - 100

TNMaker - 100

1. 6. Phiếu TNMaker 120

TNMaker - 120

1. 7. Phiếu TNMaker -40 - Ngang

TNMaker - 40 - Ngang

2. Phiếu của app Azota

2. 1. Phiếu Azota 120

Azota - 120

2. 2. Phiếu Azota - A4 - Trắc nghiệm và Tự luận

Azota - Trắc nghiệm và Tự luận

2. 3. Phiếu Azota - A6 - 20

Tờ A4 cắt thành 4 tờ A6

2. 4. Phiếu Azota - A6 - 50

Tờ A4 cắt thành 4 tờ A6

2. 5. Phiếu Azota - A8 - 20

Tờ A4 cắt thành 16 tờ A8

2. Sửa loại phiếu lỡ chọn sai

Một khi đã tạo bài chấm, nhưng phát hiện mình đã chọn loại phiếu trong App QM không đúng với tờ phiếu trả lời học sinh đã làm bài.

Bước 1: Tạo bản sao

Bước 2: Sửa tên (nếu cần) , chọn loại phiếu phù hợp.