HÌNH ẢNH KẾT QUẢ CHẤM

Sau khi chấm, bạn xem lại bài đã chấm, sẽ có 3 ký hiệu màu

  • XANH: đúng (tính điểm)

  • ĐỎ: sai (không tính điểm)

  • VÀNG: tô nhiều hơn 2 đáp án, tẩy đáp án sai không sạch, hoặc bỏ trống không tô (không tính điểm)