17. Phiếu Azota - A6 - 50

17. Phiếu-Azota-A6-50

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại