15. Phiếu Azota - A4 - Trắc nghiệm và Tự luận

15. Phiếu Azota - A4 - Trắc nghiệm và Tự luận

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại