12. Phiếu TNMaker 120

12. Phiếu TNMaker 120

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại