13. Phiếu TNMaker -40 - Ngang

13. Phiếu TNMaker -40 - Ngang

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại