14. Phiếu Azota 120

14. Phiếu Azota 120

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại