16. Phiếu Azota - A8 - 20

16. Phiếu Azota - A8 - 20

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại