10. Phiếu TNMaker 60

10. Phiếu TNMaker 60

1. Hình chỉ để xem trước nhận dạng được mẫu phiếu

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại