3a. Phiếu A5 - 50

3a. Phiếu A5 - 50

  • Mẫu này khổ giấy A5, tối đa 50 câu

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, chúng tôi đã tạo sẵn nhiều phiếu tương ứng với số câu mà các bạn cần (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại để tránh học sinh tô nhầm).

  • Mẫu này in khổ A4, sau đó cắt đôi thành 2 phiếu A5, nhằm tiết kiệm giấy

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1kg2flT4564P-d0S2eKZLKq0liRh1huEA?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại