4. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Không phách - Kiểm tra

4. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Không phách - Kỳ kiểm tra

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 Trắc nghiệm và Tự luận"

  • Mẫu phiếu này dùng từ "Kiểm tra" thay cho từ "Kỳ thi"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, hãy tải mẫu phiếu này nhưng chỉ có n câu (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại)

  • Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/14HEvqGyMvbjmqxKqLIM5UfxRYJJPGA5l

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại