1b. Phiếu A4 - 50 - Bộ GD - Thi lên lớp 10

1b. A4 - 50 - Bộ GD - Thi lên lớp 10

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu. Là một dạng của họ Phiếu "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, hãy tải mẫu phiếu này nhưng chỉ có n câu (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại)

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục

  • Với mẫu phiếu này, được sử dụng trong các kỳ thi lên lớp 10, có cả Cắt phách và không Cắt phách.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại