1b. Phiếu A4 - 50- Bộ GD - Có phách - Tô SBD

1b. A4 - 50 - BGD _ Có Phách _ Tô SBD

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu. Là một phiên bản của họ Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ, bạn cần phiếu n câu, thì chúng tôi cũng để trong link tải ở dưới tương ứng chỉ có n câu (Thực chất chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại để học không không tô nhầm)

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục

  • Với mẫu phiếu này, có phách để bảo mật thông tin thí sinh, nhưng vẫn cho phép học sinh tô số báo danh.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại