2f. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Trường Đại học (Không phách và Cắt phách)

2f. A4 - 120 - Bộ GD - Trường Đại học (Không phách và Cắt phách)

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 100 câu. Nó là một phiên bản của phiếu trả lời trắc nghiệm "A4 - 120 - Bộ GD".

  • Với mẫu phiếu này, phục vụ các kỳ kiểm tra Sinh viên tại trường Đại học. Chúng tôi đã thiết kế cả không phách và có phách phù hợp với các kỳ kiểm tra có tính bảo mật thông tin thí sinh.

  • Sinh viên có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 100 câu. Thông thường các bài kiểm tra ở Trường Đại học tối đa chỉ 100 câu nên chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại để tránh sinh viên tô nhầm.

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục, 3 môn tổ hợp).

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại