2c. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Trường Đại học (Không phách và Cắt phách)

2c. A4 - 120 - Bộ GD - Trường Đại học (Không phách và Cắt phách)

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 100 câu

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 120 Bộ GD"

  • Sinh viên có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 100 câu

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục, 3 môn tổ hợp)

  • Với mẫu phiếu này, phục vụ các kỳ kiểm tra Sinh viên tại trường Đại học.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại