5c. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file PDF - Trường THCS

5c. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file PDF - Trường THCS

  • Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu, dạng file PDF

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 40 Ngang"

  • Mẫu này tạo ra để giáo viên sử dụng Kiểm tra cấp THCS (nếu cần)

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Ảnh từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1TbJ5cykxdYUjir9HxPL7-HqaoHEoP2_Q?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại