5e. Phiếu A4-40 Ngang _ File Word - Bao gồm đề

5e. Phiếu A4 - 40 - Ngang - File Word - Bao gồm đề

  • Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu, dạng file Ms Word.

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 40 Ngang".

  • Mẫu này tạo ra để giáo viên sử dụng Chèn luôn đề vào file và in cho học sinh làm bài.

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Word từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1T_vQ8VMjpIIN2rV9U-gkvZB8bRhx0QZj?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại