5b. Phiếu A4 - 40- Ngang - file Ảnh

5b. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file Ảnh

  • Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu, dạng file ảnh.

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 40 Ngang".

  • Các mẫu này tạo ra để giáo viên chèn ảnh vào trực tiếp đề file Ms. Word nếu cần.

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Ảnh từ Google Drive, link bên dưới)

Kiểu 1:

Kiểu 2:

Kiểu 3:

Kiểu 4:

Kiểu 5:

Kiểu 6:

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại