5. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file pdf

5. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file Pdf

  • Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu, file PDF

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1WcKEsaqlBu4rm3FnVGyubt3J7pRgoDME?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại