4e. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Cắt phách - Kỳ thi

4e. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Cắt phách - Kỳ thi

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 Trắc nghiệm và Tự luận"

  • Mẫu phiếu này dùng từ "Kỳ thi" thay cho từ "Kiểm tra"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, hãy tải mẫu phiếu này nhưng chỉ có n câu (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại)

  • Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận

  • Với mẫu phiếu này, cắt phách để bảo mật thông tin thí sinh

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại