2e. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - TOEIC Test

2e. A4 - 120 - Bộ GD - Toeic Test

  • Mẫu này khổ giấy A4, được chỉnh sửa từ phiếu "A4 - 120 - Bộ GD".

  • Được sử dụng cho các bài kiểm tra TOEIC.

  • Gồm 2 tờ phiếu cho 2 phần READING và LISTENING, mỗ tờ phiếu 100 câu.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Tạo 2 bài chấm trong điện thoại