2c. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - In màu

2c. A4 - 120 - Bộ GD - In màu

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 120 câu, phiếu tô in màu cho đẹp.

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 120 Bộ GD".

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 120 câu.

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục, 3 môn tổ hợp).

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1dm_z7QkhwXjeUnL1pfe5xxWJBVoe8ROG?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại