2d. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Không phách

2d. A4 - 120 - Bộ GD - Không phách

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 120 câu.

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 120 câu. Chúng tôi có để sẵn phiếu có 80 câu, 100 câu và 120 câu (đã xóa những câu còn lại).

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục dành cho 3 môn tổ hợp.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/10aC5w26vrivZSFSajPVa-J9wa46416Ji

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại