1h. A4 - 50 - BGD _ Cắt Phách - Kỳ thi

1h. A4 - 50 - BGD _ Cắt Phách - Kỳ thi

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu. Là một dạng của họ Phiếu "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, hãy tải mẫu phiếu này nhưng chỉ có n câu (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại)

  • Trong phiếu dùng từ "Kỳ thi" thay cho "Kỳ kiểm tra"

  • Mẫu phiếu này cắt phách để bảo mật thông tin thí sinh.

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại