1f. Phiếu A4 - 50 - Bộ GD - In màu

1f. A4 - 50 - Bộ GD - Phiếu in màu

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu, phiếu được in màu cho đẹp. Là một dạng của họ Phiếu "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1vcsAErwm3iSQjKQWBNK9mEpLgiCqIJfM?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại