1e. Phiếu A4 - 50 - Bộ GD - Trường Quân Sự

1e. A4 - 50 - Bộ GD - Trường Quân Sự

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu, áp dụng cho trường Quân sự. Là một dạng của họ Phiếu "A4 - 50 -Bộ GD".

  • Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu. Nhưng ví dụ bạn cần phiếu n câu, chúng tôi đã tạo sẵn nhiều phiếu tương ứng với số câu mà các bạn cần (chúng tôi đã xóa đi các câu còn lại để tránh học sinh tô nhầm).

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại