1d. Phiếu A4 - 50 - Bộ GD - 2 môn cùng đề

1d. A4 - 50 - Bộ GD - 3 môn cùng đề

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu. Là một dạng của họ Phiếu "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Được thiết kế gồm 3 tờ phiếu đánh số câu lần lượt như sau: tờ 1 từ câu 1 đến câu 40, tờ 2 từ câu 41 đến câu 80, tờ 3 từ câu 81 đến câu 120.

  • Loại phiếu này được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra cho một số đơn vị trường học.

  • Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại