3. Phiếu A5 - 50

Mẫu này khổ giấy A5, tối đa 50 câu
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
- Mẫu này in khổ A4, sau đó cắt đôi thành 2 phiếu A5, nhằm tiết kiệm giấy)

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1kg2flT4564P-d0S2eKZLKq0liRh1huEA?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại