4. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Không phách

Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
- Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận)

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/14HEvqGyMvbjmqxKqLIM5UfxRYJJPGA5l

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại