Hình ảnh kết quả chấm

Sau khi chấm, bạn xem lại bài đã chấm, sẽ có 3 ký hiệu màu
  • XANH: đúng (tính điểm)
  • ĐỎ: sai (không tính điểm)
  • VÀNG: tô nhiều hơn 2 đáp án, tẩy đáp án sai không sạch, hoặc bỏ trống không tô (không tính điểm)